O nas

Rada Samorządu Doktorantów powstała przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2006 roku. Każdy z uczestników Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej jest członkiem Samorządu Doktorantów. Celem naszej działalności jest reprezentowanie doktorantów w radach naukowych dyscyplin, Radzie Naukowej Uniwersytetu i Senacie Uczelni, obrona praw i interesów doktorantów w obrębie jednostki macierzystej i poza nią. Zakres naszej działalności obejmuje ponadto organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych.

Od 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazuje środki finansowe na działalność Samorządu. Z budżetu finansowane są kursy i szkolenia dla uczestników studiów doktoranckich, udział reprezentantów w wydarzeniach sportowych, wyjazdy naukowo-integracyjne i inne mające służyć rozwojowi doktorantów.

Bierzemy aktywny udział w życiu Uczelni współdziałając z organizacjami uczelnianymi oraz partnerami pozauczelnianymi: Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, AZS, STN, IAESTE i inne.