Komunikat w sprawie rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 przez doktorantów studiów doktoranckich.

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 ustala się następujące zasady zaliczania roku na studiach doktoranckich:

1)zaliczenie roku odbywa się na podstawie:

a)sprawozdania rocznego z przebiegu studiów doktoranckich – zgodnego ze wzorem określonym w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wprowadzonym uchwałą nr 379/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm. – zaopiniowanego przez opiekuna naukowego i  zawierającego:

–              wykaz zaliczonych seminariów,

–              potwierdzenie zrealizowania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,

b)karty okresowych osiągnięć doktoranta, wygenerowanej z systemu Wirtualna Uczelnia,

c)ocen wpisanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia do systemu informatycznego Wirtualna Uczelnia,

d)przesłanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia do Centrum Obsługi Doktorantów, za pośrednictwem poczty elektronicznej, list doktorantów wraz z ocenami lub informacjami o zaliczeniu przedmiotów;

Znosi się obowiązek złożenia przez doktoranta indeksu, karty egzaminacyjnej( papierowej, wydanej z COD) oraz karty potwierdzającej zaliczenie poszczególnych seminariów( w przypadku doktorantów posiadających zaliczenie seminariów na wskazanych powyżej kartach, prosimy o podpięcie ich pod druk sprawozdania rocznego)

 

STYPENDIA:

Ustala się następujące zasady składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2020/2021:

  • doktoranci zobowiązani są złożyć wnioski do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wprowadzonego zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.;
  • wnioski wraz z udokumentowanym dorobkiem naukowym składane są osobiście w Centrum Obsługi Doktorantów nie później niż w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.;
  • wnioski złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu;
  • Do osiągnięć doktoranta w roku akademickim 2019/2020 zalicza się również przyjęcie publikacji do druku, potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez redakcję i zaakceptowanym przez opiekuna naukowego lub promotora

 

Dokumenty wymagane do zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, doktorant składa osobiście w Centrum Obsługi Doktorantów nie później niż w terminie do dnia 15 lipca 2020 r., po wcześniejszym umówieniu wizyty przez elektroniczny system rejestracji dostępny z poziomu Wirtualnej Uczelni.

Doktoranci obsługiwani są indywidualnie, z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu nr 48/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

W załącznikach poniżej znajduje się formularz sprawozdania rocznego, wniosek o stypendium oraz zarządzenia Rektora UM w Łodzi.

sprawozd_roczne-doktoranta-zal-do-regulaminu-2015-r-11

wniosek-o-stypendium

zarzadzenie_2020_019-w-sprawie-stypendiow-doktoranckich-1

zarzadzenie_2020_052-zasady-zaliczania-roku-i-skladania-dokumentow-w-r-akad-2019_2020